ลงทะเบียนร่วมงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อได้ที่ 0923279067 และ 0818346255
ระหว่างเวลา (08:00-17:00น.)
จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ