รายละเอียดการอบรบ

รายละเอียดการอบรบ / Conference Detail

Alert!
รอบเช้า / Morning
ขนาดเล็ก
35.การนำเสนองานวิจัยและงานแสดงความยินดีแก่นักวิจัยผู้ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2565-2566 (กำหนดการ)
เฉพาะเรื่อง
36.รอหัวข้อประชุม
37.การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เกษตรกร (กำหนดการ)
38.วิจัยไม่สูญเปล่า : การประเมิน เพื่อพัฒนานวัตกรรมสุขภาพที่คุ้มค่า (กำหนดการ)
39.โครงข่ายการตลาดเพื่อสร้างรายได้แก่วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 : สมุทรปราการโมเดล (กำหนดการ)
40.เทคโนโลยีแสงขั้นสูง สู่การพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG (กำหนดการ)
41.แนวทางการพัฒนารูปแบบการอาบป่าในบริบทของการท่องเที่ยวในประเทศไทย (กำหนดการ)
42.งานวิจัยและนวัตกรรมของกระทรวงยุติธรรมเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมอย่างยั่งยืน (กำหนดการ)
43.การตรวจประเมินแบบทางไกล (Remote assessment) ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (กำหนดการ)
รอบบ่าย / Afternoon
ขนาดกลาง
44.แผนกำลังคน ววน. สู่การขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืน (กำหนดการ)
ขนาดเล็ก
45.การขับเคลื่อน เสริมสร้าง และพัฒนาความมั่นคง ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กำหนดการ)
46.การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรูปแบบเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจไผ่ (กำหนดการ)
47.เทคโนโลยีการพัฒนาพันธุ์อ้อยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย (กำหนดการ)
48.สัตว์เศรษฐกิจไทยก้าวไกลขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (กำหนดการ)
เฉพาะเรื่อง
49.การศึกษาและพัฒนาต้นแบบการลดปริมาณขยะอาหารภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในชุมชนวัดมหาธาตุ เขตเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (กำหนดการ)
50.PM 2.5 and Low Carbon Society (กำหนดการ)
51.ปฏิรังสรรค์การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับสังคมอย่างยั่งยืน (กำหนดการ)
52.การประชุมคณะกรรมการ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคกลาง (กำหนดการ)
53.การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยหลักสูตร Sandbox และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 4 ฐานการเรียนรู้ (กำหนดการ)
54.การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตและแปรรูปกาแฟเพื่อชุมชน (กำหนดการ)
55.กลไกการสร้างการขับเคลื่อนระดับชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กำหนดการ)
56.การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีงานทาง กรมทางหลวง (กำหนดการ)
Twilight
ขนาดใหญ่
57.การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบูรณาการในงานวิจัยผสานวิธี (Integrated Data Analysis in Mixed Methods Research) (กำหนดการ)
58.Grouded Theory สร้างทฤษฎีได้จริงหรือ? (กำหนดการ)
59.การบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มีผลกระทบสูง สู่การใช้ประโยชน์ (กำหนดการ)
60.เทคนิคการสรุปเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การวิจัย (กำหนดการ)
รอบเช้า / Morning
ขนาดเล็ก
64.The National RGJ and RRI Conferences 2023 : Medical and Health Sciences #1 (กำหนดการ)
65.การขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม เป็นธรรมอย่างยั่งยืน (กำหนดการ)
เฉพาะเรื่อง
66.(รอหัวข้อ) (กำหนดการ)
67.นวัตกรรมการจัดการป่าชุมชน (กำหนดการ)
68.นวัตกรรมสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน (กำหนดการ)
69.การปนเปื้อนและการบำบัดไมโครพลาสติก ในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (กำหนดการ)
70.การวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศสำหรับจัดการ COVID –19 และรองรับโรคอุบัติการณ์ใหม่ในอุดมคติ (กำหนดการ)
71.พัฒนาเยาวชน เพื่อสังคมยั่งยืน (SMART Youth for Sustainable Society) (กำหนดการ)
72.1.ผลการเสริมฟักทองต่อสมรรถนะภาพการให้ผลผลิตของไก่เนื้อ 2.การสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติการเสมือนจริงแบบ 3 มิติ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์และทักษะวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในยุคการระบาดของเชื้อโรคโคโรนาไวรัส 2019 (กำหนดการ)
73.สานพลังเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือของนักเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา (กำหนดการ)
รอบบ่าย / Afternoon
ขนาดกลาง
74.การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยี : มิติสุขภาพและสาธารณสุข (กำหนดการ)
ขนาดเล็ก
75.เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก (กำหนดการ)
76.The National RGJ and RRI Conferences 2023 : Engineering and technology #2 (กำหนดการ)
77.The National RGJ and RRI Conferences 2023 : Medical and Health Sciences #2 (กำหนดการ)
78.การสร้างนักวิจัยชุมชนกับข้อมูลสิทธิชุมชนในพื้นที่ตำบล (กำหนดการ)
เฉพาะเรื่อง
79. รอหัวข้อประชุม
80.การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ให้เกิดความยั่งยืน (กำหนดการ)
81.เท่@สิงหนคร : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม อ.สิงหนคร จ.สงขลา (กำหนดการ)
82.นโยบายเด็กและครอบครัวแห่งอนาคต : จากนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่เพื่ออนาคต ของเด็กไทย (กำหนดการ)
83.Next normal พืชไร่ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG (กำหนดการ)
84.การพัฒนานวัตกรรมการเกษตร เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของภูมิภาคตะวันตก (Western SAFE PARK) (กำหนดการ)
85.การขับเคลื่อนพลังแห่งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสู่การพัฒนามูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว (กำหนดการ)
86.การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง โดยการยกระดับ Pro-poor Value chain (กำหนดการ)
Twilight
ขนาดใหญ่
87.ความรู้ที่จำเป็น ในการตั้งคำถาม การวิจัย ทางสังคมศาสตร์ (กำหนดการ)
88.แนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณ (กำหนดการ)
91.ปัญหาที่พบในการออกแบบวิจัย เชิงปริมาณ (กำหนดการ)
92.Moderated mediation modeling (กำหนดการ)
ขนาดเล็ก
89.he National RGJ and RRI Conferences 2023 : Engineering and technology #3 (กำหนดการ)
90.The National RGJ and RRI Conferences 2023 : Medical and Health Sciences #3 (กำหนดการ)
รอบเช้า / Morning
ขนาดเล็ก
95.The National RGJ and RRI Conferences 2023 : Agriculture Sciences #1 (กำหนดการ)
96.The National RGJ and RRI Conferences 2023 : Natural Sciences #1 (กำหนดการ)
97.มาตรฐานและจริยธรรม การวิจัย (Research Integrity) (กำหนดการ)
เฉพาะเรื่อง
98.รอหัวข้อการประชุม (กำหนดการ)
99.ก้าวสู่อนาคต:สำรวจเส้นทางแห่งเทคโนโลยี Extendivers และ Metaverse ในเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ (Unveiling the Future: Exploring the Journey towards Extendivers and Metaverse in Commercial Technologies) (กำหนดการ)
100.รอหัวข้อการประชุม (กำหนดการ)
101.การแพทย์ทางเลือกในยุคโควิด 19 (Alternative Medicine in Covid 19 Era) (กำหนดการ)
102.ฐานข้อมูลพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (กำหนดการ)
103.การประยุกต์ใช้ Process Mining & IoT บนระบบ Cloud ในรูปแบบ Mobile Robot (กำหนดการ)
104.NIDA WISDOM for Development (กำหนดการ)
105.รอหัวข้อประชุม
รอบบ่าย / Afternoon
ขนาดกลาง
106.CEO Forum for Net Zero (กำหนดการ)
ขนาดเล็ก
107.การประชุมวิชาการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 (กำหนดการ)
108.The National RGJ and RRI Conferences 2023 : Agriculture Sciences #2 (กำหนดการ)
109.The National RGJ and RRI Conferences 2023 : Natural Sciences #2 (กำหนดการ)
110.วิจัยระบบสุขภาพ สู่นโยบายพัฒนาสังคมทุกกลุ่มวัย (กำหนดการ)
เฉพาะเรื่อง
111.รอหัวข้อประชุม
112.การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะที่จำเป็นของคนไทย และนวัตกรรมการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน (กำหนดการ)
113.งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและสร้างคุณค่าด้านการปศุสัตว์ (กำหนดการ)
114.รอหัวข้อการประชุม (กำหนดการ)
115.Grow together with GIT Standard สร้างความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนสู่สากล (กำหนดการ)
116.การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน จากเขาหลวงสู่อ่าวนครศรีธรรมราช (กำหนดการ)
117.การวิจัยและสร้างนวัตกรรมจากกระวานเพื่อพัฒนาอาชีพชุมชนในพื้นที่ประสบภัยจากช้างป่า (กำหนดการ)
118.ผลการประชุมวิชาการเรื่อง ชื่อตัว ชื่อรอง และชื่อสกุลของคนไทย (กำหนดการ)
Twilight
ขนาดใหญ่
119.การสร้างผลงานคุณภาพ: 5 ทักษะการวิจัย ที่สำคัญมาก (กำหนดการ)
120.การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ทางสังคม (กำหนดการ)
121.สิ่งที่ต้องรู้ในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กำหนดการ)
123.การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อสร้างสารสนเทศเชิงลึกทางการศึกษา (กำหนดการ)
ขนาดเล็ก
122.The National RGJ and RRI Conferences 2023 : Natural Sciences #3 (กำหนดการ)
รอบเช้า / Morning
เฉพาะเรื่อง
126.วิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Research to Innovation for Sustainable Development Goals) (กำหนดการ)
รอบบ่าย / Afternoon
ขนาดกลาง
127.Roles of Research towards Net Zero Ambitions (กำหนดการ)
ขนาดเล็ก
128.การขับเคลื่อนเครือข่ายนักวิจัยโดยใช้กลไกศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ (Hub of Talents) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) (กำหนดการ)
129.วิจัยเกษตรไทย ก้าวไกล อย่างยั่งยืน (กำหนดการ)
130.ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (กำหนดการ)
131.งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (กำหนดการ)
เฉพาะเรื่อง
132.รอหัวประชุม
133.รู้ทัน PM 2.5 ด้วยข้อมูลจากอวกาศ (กำหนดการ)
134.การจัดการวัชพืชน้ำในทางน้ำชลประทานด้วยโดรนเพื่อการเกษตร (กำหนดการ)
138.รอหัวข้อประชุม
139.รอหัวข้อประชุม
Twilight
ขนาดใหญ่
140.Green Product from Agricultural Industrial Waste ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกจากของเสียของอุตสาหกรรมการเกษตร (กำหนดการ)
141.การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis (กำหนดการ)
142.การนำเสนอผลการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (กำหนดการ)
รอบเช้า / Morning
ขนาดกลาง
1.นำเข้าสู่งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566” (Thailand Research Expo 2023) ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรม” (กำหนดการ)
ขนาดเล็ก
2.ขับเคลื่อนงานวิจัย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ Sandbox ราชบุรี (กำหนดการ)
3.แนวทางพลิกวิกฤตมะม่วงราคาตก (กำหนดการ)
4.The National RGJ and RRI Conferences 2023 : Social Sciences and Humanities (กำหนดการ)
เฉพาะเรื่อง
5.นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ด้วยเศรษฐกิจ BCG (BCG Innovation for aging society) (กำหนดการ)
6.Thailand Research Expo & Symposium 2023 (1) (กำหนดการ)
7.Thailand Research Expo & Symposium 2023 (2) (กำหนดการ)
8.Thailand Research Expo & Symposium 2023 (3) (กำหนดการ)
9.Thailand Research Expo & Symposium 2023 (4) ด้านสังคม (กำหนดการ)
10.Thailand Research Expo & Symposium 2023 (5) (กำหนดการ)
11.Thailand Research Expo & Symposium 2023 (6) (กำหนดการ)
12.โครงการศึกษาแนวทางการออกแบบ และบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัยภาครัฐ เพื่อรองรับภาวะภัยพิบัติ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้ (Resilient Housing) (กำหนดการ)
13.อาหารอนาคต และกลุ่มงานวิจัยพร้อมใช้อาหารและเครื่องดื่มจากพืชไร้สารก่อภูมิแพ้ ม.รังสิต (กำหนดการ)
รอบบ่าย / Afternoon
ขนาดกลาง
14.ทิศทางการลงทุนด้าน ววน. เพื่อประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนาประเทศ (กำหนดการ)
ขนาดเล็ก
15.ต้นแบบการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เพื่อชุมชนและเศรษฐกิจ ฐานราก (กำหนดการ)
16.ทำอย่างไรให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยางพาราโลก (กำหนดการ)
17.พิธีเปิดประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และโครงการพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปี 2566 และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม " (กำหนดการ)
18.ครอบครัวพลังบวก : ระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชน (กำหนดการ)
เฉพาะเรื่อง
19.รอหัวข้อประชุม
20.งานวิจัยและนวัตกรรมของกระทรวงยุติธรรมเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมอย่างยั่งยืน (กำหนดการ)
21.ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ NECAST ระดับ 1 และ ระดับ 2 (กำหนดการ)
22.Thailand Research Expo & Symposium 2023 (5) ด้านสังคม (กำหนดการ)
23.นวัตกรรมวิสาหกิจชุมชนสู่มาตรฐานทางสังคม (กำหนดการ)
24.ลดการใช้ปุ๋ยเคมี รวมกลุ่มแปลงใหญ่ ผสมปุ๋ยใช้เอง (กำหนดการ)
25.รอหัวข้อประชุม
26.รอหัวข้อประชุม
Twilight
ขนาดใหญ่
27.การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพและจริยธรรมการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ (กำหนดการ)
28.เทคนิคการสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่า (กำหนดการ)
29.เทคนิคการเขียนโครงร่างเพื่อการพิชิตทุนการจัดการความรู้การวิจัยและการใช้ประโยชน์ทุกด้าน (ทุนKM) (กำหนดการ)
30.การทบทวนวรรณกรรมกับการทำวิจัย และเขียนรายงานการวิจัย (กำหนดการ)
รอบเช้า / Morning
ขนาดกลาง
31.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน : วิศวกรสังคม และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (กำหนดการ)
ขนาดเล็ก
32.การใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กำหนดการ)
33. ขับเคลื่อนงานวิจัย เพื่อรองรับสังคมสูงวัย (กำหนดการ)
34.การเสวนาเรื่อง “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ (กำหนดการ)
รอบเช้า / Morning
ขนาดกลาง
61.การยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : ชุมชนเข้มแข็งและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (กำหนดการ)
ขนาดเล็ก
62.Flowers All Around Us (กำหนดการ)
63.The National RGJ and RRI Conferences 2023 : Engineering and technology #1 (กำหนดการ)
รอบเช้า / Morning
ขนาดกลาง
93. แก่นการพัฒนาประเทศบนพื้นฐาน SEP For SDGs (กำหนดการ)
ขนาดเล็ก
94.การประชุมวิชาการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 (กำหนดการ)
รอบเช้า / Morning
ขนาดเล็ก
124.Frontier SHA toward Global Creative economy (กำหนดการ)
เฉพาะเรื่อง
125.การศึกษาผลการกระทบของการเยื้องศูนย์กลางแรงของเครื่องทดสอบแรงในการสอบเทียบ (กำหนดการ)
รอบบ่าย / Afternoon
เฉพาะเรื่อง
135.งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพและสังคมสูงวัยในเขตเมือง (กำหนดการ)
136.งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อคนกับป่าอนุรักษ์อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน (กำหนดการ)
137.ผลการพัฒนาชุดความรู้ด้านวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 (กำหนดการ)
Twilight
ขนาดใหญ่
143.สถิติวิเคราะห์ : ข้อมูลเชิงกลุ่ม (กำหนดการ)